درس‌های موجود

فراگيران گرامي

به دوره آموزشي ((نظام آراستگی در محیط کاربا رویکردی نوین )) خوش آمديد.

پشتيباني 88310113 داخلي 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد))

خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((اصول مکاتبات اداری و گزارش نویسی)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی))

خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234


فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((نظام آراستگی در محیط کار(5S))) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی:

به دوره آموزشی ((اصول گزارش نویسی))

خوش آمدید.

پشتیبانی:88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران))

خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت تشریفات)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((خلاقیت و نوآوری)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت زمان)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113-19 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مبانی حقوقی قراردادها و قوانین حاکم بر آن))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی 

به دوره آموزشی ((مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 883101130 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت موثر قراردادها))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی (( مدیریت خرید و استراتژی های خرید))

خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

کاربران محترم

به دوره آموزشی مجازی ((آشنایی با تهیه و تنظیم قراردادها))

خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 الی 19 داخلی 234

فراگيران گرامي

به دوره آموزشي ((دعاوی حوزه پیمانکاری)) خوش آمديد.

پشتيباني 88310113 داخلي 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((لجستیک و مدیریت زنجیره تامین)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((تهیه و تدوین صورت های مالی و یادداشت های همراه))

خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((بازاریابی و فروش تلفنی)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((مبارزه با پولشویی))

خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((صورت جریان وجوه نقد)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((EXCEL)) 

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((امنیت کاربری فناوری اطلاعات)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((EXCEL)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

آموزش مجازی مدیریت سبز

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت مشارکتی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت موثر جلسات )) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((اصول مدیریت پروژه براساس استاندارد PM)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((روشها و مدل های محیط شناسی راهبردی)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)))

خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی به دوره آموزشی الکترونیکی رهبری تغییر و تحول سازمانی

خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113-19 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی (( بیست گام عملیاتی در مدیریت بحران))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((نظام پیشنهادات)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((مدیریت رفتار سازمانی))

خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((برنامه ریزی و مدیریت کسب و کار)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((مهارتهای سرپرستی))

خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت تعارض)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((مدیریت بحران و آمادگی و وظایف مدیران در شرایط اضطراری و حوادث))

خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی مجازی ((حل مساله))

خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 الی 19 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت دانش)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت منابع انسانی (تکمیلی))) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت منابع انسانی (مقدماتی))) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((استاندارد ایزو 10015:2019))

.خوش آمدید

پشتیبانی : 88310113 داخلی 234

فراگیر گرامی:

به دوره آموزشی ((آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO14001))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 234

فراگیر گرامی:

به دوره آموزشی ((ISO/IEC 17025))

خوش آمدید.

پشتیبانی:88310113 داخلی 234

فراگیر گرامی:

به دوره آموزشی ((آشنایی با اصول تدوین استانداردهای ملی، بین المللی و کارخانه ای))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 234 

فراگیر گرامی:

به دوره آموزشی ((آشنایی با مدل تعالی سازمانی (EFQM))

خوش آمدید.

پشتیبانی:88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((کنترل کیفیت عمومی)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی (( ایمنی بهداشت در محیط کار ))

خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی 

به دوره آموزشی((تغذیه سالم برای دوران قبل و بعد از کرونا))

خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((اقتصاد سلامت)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مهارتهای تدریس آنلاین))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((نظام مدیریت اسلامی)) 

خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی :

به دوره آموزشی ((شبکه های اجتماعی، سواد رسانه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی :

به دوره آموزشی ((حکمت روزه و احکام روزه داری))

خوش آمدید.

پشتیبانی :88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی:

به دوره آموزشی ((آشنایی با مفاهیم دورکاری))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی:

به دوره آموزشی ((سبک زندگی اسلامی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی :

به دوره آموزشی (( زبان بدن و ارتباطات بین فردی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((کیفیت زندگی کاری)) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی:

به دوره آموزشی ((روشهای کاربردی برای شاد بودن))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی:

به دوره آموزشی ((تغذیه سالم برای تندرستی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی:

به دوره آموزشی ((منشور حقوق شهروندی))

خوش آمدید

پشتیبانی :88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((آشنایی با مهارتهای زندگی))

خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی:

به دوره آموزشی ((رهایی از اهمال کاری))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی 

به آزمون دوره آموزشی ((مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 234

فراگیرن گرامی

به آزمون دوره آموزشی ((آشنایی با تهیه و تنظیم قراردادها))

خوش آمدید.

فراگیران گرامی

به آزمون دوره آموزشی ایمنی، بهداشت در محیط کار خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به آزمون دوره مجازی ((مدیریت زمان)) خوش آمدید

پشتیبانی 88310113 داخلی 234

فراگیران محترم 

به آزمون دوره مجازی ((رهبری تحول در سازمانها )) خوش آمدید.

پشتیبانی 88310113 داخلی 234